Офіційний сайт Державної Екологічної інспекції у Луганської області
93400, м. Сєвєродонецьк,
вул. Гагаріна, 93
факс (06452)30290

Державна екологічна інспекція у Луганській областіПро інспекцію
Прийом громадян
Порядок роботи телефонної «гарячої лінії» Державної екологічної інспекції у Луганській області

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» з метою підвищення ефективності роботи Державної екологічної інспекції у Луганській області (далі - Інспекція) зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України.

2. Порядок визначає організацію роботи телефонної «гарячої лінії» Інспекції, механізми прийому, реєстрації, оперативного розгляду та надання відповідей на звернення, які надходять на телефонну «гарячу лінію».

3. Посадові особи Інспекції, які забезпечують роботу телефонної «гарячої лінії», у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положенням про Державну екологічну інспекцію у Луганській області, затвердженим наказом Державної екологічної інспекції України від 28.09.2017 №652, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

4. Функціонування телефонної «гарячої лінії» здійснюється з метою встановлення додаткових гарантій права громадян на звернення з питань, що належать до компетенції Інспекції, підвищення довіри громадян до Інспекції, а також для прийому повідомлень про факти невиконання службових обов’язків, перевищення службових повноважень посадовими особами Інспекції.

II. Порядок роботи телефонної «гарячої лінії»

1. Телефонна «гаряча лінія» працює в адміністративній будівлі Інспекції за адресою: вулиця Гагаріна, 93, м. Сєвєродонецьк, Луганська область

2. Прийом телефонних дзвінків на телефонну «гарячу лінію» проводиться в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю - з 8.00 до 15.45 (з перервою на обід з 12.00 до 12.45, за винятком святкових і вихідних днів) за номером телефону +38 (06452) 3-02-90.

3. Функціонування телефонної «гарячої лінії» забезпечує відділ організаційно-аналітичної діяльності, документування, контролю та забезпечення діяльності.

III. Основні завдання роботи телефонної «гарячої лінії»

Основними завданнями роботи телефонної «гарячої лінії» є:

надання довідково-консультативної допомоги;

прийняття, реєстрація та облік пропозицій, заяв і скарг громадян, що стосуються діяльності Інспекції.

IV. Порядок прийому, реєстрації і розгляду звернень, що надійшли на телефонну «гарячу лінію»

1. Звернення, в яких порушено питання довідкового та консультативного характеру, а також ті, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються безпосередньо при зверненні шляхом надання консультацій.

2. Якщо питання, з якими звернувся громадянин, не належать до компетенції Інспекції, посадова особа, яка здійснює прийом телефонного звернення, пояснює громадянину, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися.

3. У разі якщо факти та обставини, викладені у зверненні, вимагають додаткового вивчення, посадова особа має право рекомендувати звернутися до Інспекції з письмовим зверненням у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

4. Усі звернення, що потребують додаткового вивчення і відповідь на які не може бути надана по телефону, реєструються в день їх надходження у журналі обліку звернень громадян, що надійшли на телефонну «гарячу лінію», та на кожне звернення заповнюється реєстраційна картка звернення на телефонну «гарячу лінію» (додатки 1, 2).

5. Заявник при зверненні на телефонну «гарячу лінію» повідомляє: прізвище, ім’я, по батькові;

суть порушеного питання, пропозиції, заяви чи скарги;

поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, на яку має бути спрямована відповідь по суті звернення;

номер телефону(за згодою).

6. У випадку, коли заявник не вимагає письмової відповіді, остання не надається, про що робиться відмітка у картці.

7. На підставі письмової резолюції начальника чи його заступників реєстраційна картка звернення передається до відповідного структурного підрозділу Інспекції для проведення перевірки фактів, зазначених у зверненні, та їх вирішення по суті відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

8. Структурний підрозділ Інспекції, на який згідно резолюції керівництва Інспекції, покладено розгляд звернення (далі - виконавець), забезпечує об'єктивний і вчасний розгляд, перевіряє викладені в ньому факти, приймає у разі потреби відповідні рішення.

9. Анонімні повідомлення не реєструються і не розглядаються.

10. За необхідності, для прийняття рішень, посадові особи, відповідальні за роботу телефонної «гарячої лінії», можуть також залучати структурні підрозділи Інспекції.

11. Відповідальність за достовірність та якість інформаційного матеріалу, викладеного у відповіді на звернення, а також контроль за вчасним розглядом звернень, що надійшли на телефонну «гарячу лінію», несуть керівники структурних підрозділів Інспекції.

V. Строки розгляду звернень

1. Строк розгляду звернення не повинен перевищувати строків, які визначені чинним законодавством. Звернення, які не потребують додаткового вивичення, розглядаються протягом 15 днів, а ті, що потребують додаткового вивчення, - протягом 30 днів після їх надходження. У разі, коли виконавець прийняв рішення щодо продовження строку розгляду звернення, він інформує про це в установленному порядку заявника та відповідальна особа вносить відповідну інформацію. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

2. Звернення, що потребують детальнішого вивчення, розглядаються в такому самому порядку, що й письмові звернення, відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3. Звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги, розглядаються в першочерговому порядку.

VI. Правила етикету та службової поведінки під час телефонної Розмови

1. Посадова особа зобов’язана зняти трубку телефонного апарата не пізніше третього - четвертого дзвінка.

2. Відповідь на телефонний дзвінок починається з привітання, представлення посадової особи та інформування, що телефонний дзвінок надійшов на адресу телефонної «гарячої лінії» Інспекції. Мова спілкування - українська чи інша мова, прийнятна для сторін.

3. Уважно вислухати повідомлення. Поставити уточнюючі запитання, якщо необхідно з’ясувати більше обставин.

4. Надати консультацію чи роз’яснення по телефону.

5. Зареєструвати звернення в разі необхідності додаткового вивчення питання, та відповідь на яке не може бути надана безпосередньо по телефону.

6. Поінформувати заявника про те, що його звернення зареєстровано.

7. Поінформувати про орієнтовний термін отримання відповіді.

8. Подякувати за телефонний дзвінок.

оновлено: 2018-06-18 13:32:27

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      наказ Державної екологічної інспекції

                                                                                      у Луганській області

                                                                                      від 14 червня 2011      № 441

 

З А П И Т

на отримання публічної інформації

 

Прізвище, імя  та по батькові особи, найменування юридичної особи або об’єднання громадян, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид документа, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(стисло викласти зміст запитуємої інформації)

 

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь прошу надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

 

 

Факсом

(вказати номер факсу)

 

Електронною поштою (вказати e-mail)

 

Контактний телефон запитувача

 

 

Посада, ПІБ керівника або представника запитувача

 

 

Дата запиту та підпис

 

Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, яка оформила запит (відповідно до вимог ч.7 ст.19 Закону та якщо запит передано по телефону):

Посада________________________________________________________________________

П.І.Б. __________________________________________________________________________

_____________________

(Дата оформлення запиту)       

                       _____________________

                                          (Підпис)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          наказ Державної екологічної інспекції

                                                                          в Луганській області

                                                                          від 14 червня 2011      № 441

 

                                                  

Порядок

складання, подання запиту на отримання публічної інформації

в Державній екологічній інспекції в Луганській області

 

1.         Надання публічної інформації Державної екологічної інспекції у Луганській області (далі -  Інспекція) здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

Запит на інформацію – це прохання особи до Інспекції надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

2.         Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Усний запит подається на особистому прийомі у керівництва Інспекції, а також за телефоном в місті Сєвєродонецьку 3-02-90.

Письмовий запит може буди поданий на адресу Інспекції вул. Гагаріна, 93, м. Сєвєродонецьк, 93400, а також факсом (06452)3-02-90 або електронною поштою на електронну адресу  E-mail: lug@dei.gov.ua/

Письмовий запит подається в довільній формі. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати безпосередньо в Інспекції або на офіційному веб-сайті http://deilg.gov.ua/.

3.         Запит на інформацію повинен містити:

1) прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його зобов’язана оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон.

 

4.         Відповідальна особа з питань запитів на інформацію зобов’язана:

·            прийняти відповідним чином запит від запитувача;

·            зареєструвати у відповідному журналі реєстрації;