Офіційний сайт Державної Екологічної інспекції у Луганської області
93400, м. Сєвєродонецьк,
вул. Гагаріна, 93
факс (06452)30290

Державна екологічна інспекція у Луганській областіПро інспекцію
Прийом громадян
Порядок роботи телефонної «гарячої лінії» Державної екологічної інспекції у Луганській області

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» з метою підвищення ефективності роботи Державної екологічної інспекції у Луганській області (далі - Інспекція) зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України.

2. Порядок визначає організацію роботи телефонної «гарячої лінії» Інспекції, механізми прийому, реєстрації, оперативного розгляду та надання відповідей на звернення, які надходять на телефонну «гарячу лінію».

3. Посадові особи Інспекції, які забезпечують роботу телефонної «гарячої лінії», у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положенням про Державну екологічну інспекцію у Луганській області, затвердженим наказом Державної екологічної інспекції України від 28.09.2017 №652, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

4. Функціонування телефонної «гарячої лінії» здійснюється з метою встановлення додаткових гарантій права громадян на звернення з питань, що належать до компетенції Інспекції, підвищення довіри громадян до Інспекції, а також для прийому повідомлень про факти невиконання службових обов’язків, перевищення службових повноважень посадовими особами Інспекції.

II. Порядок роботи телефонної «гарячої лінії»

1. Телефонна «гаряча лінія» працює в адміністративній будівлі Інспекції за адресою: вулиця Гагаріна, 93, м. Сєвєродонецьк, Луганська область

2. Прийом телефонних дзвінків на телефонну «гарячу лінію» проводиться в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю - з 8.00 до 15.45 (з перервою на обід з 12.00 до 12.45, за винятком святкових і вихідних днів) за номером телефону +38 (06452) 3-02-90.

3. Функціонування телефонної «гарячої лінії» забезпечує відділ організаційно-аналітичної діяльності, документування, контролю та забезпечення діяльності.

III. Основні завдання роботи телефонної «гарячої лінії»

Основними завданнями роботи телефонної «гарячої лінії» є:

надання довідково-консультативної допомоги;

прийняття, реєстрація та облік пропозицій, заяв і скарг громадян, що стосуються діяльності Інспекції.

IV. Порядок прийому, реєстрації і розгляду звернень, що надійшли на телефонну «гарячу лінію»

1. Звернення, в яких порушено питання довідкового та консультативного характеру, а також ті, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються безпосередньо при зверненні шляхом надання консультацій.

2. Якщо питання, з якими звернувся громадянин, не належать до компетенції Інспекції, посадова особа, яка здійснює прийом телефонного звернення, пояснює громадянину, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися.

3. У разі якщо факти та обставини, викладені у зверненні, вимагають додаткового вивчення, посадова особа має право рекомендувати звернутися до Інспекції з письмовим зверненням у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

4. Усі звернення, що потребують додаткового вивчення і відповідь на які не може бути надана по телефону, реєструються в день їх надходження у журналі обліку звернень громадян, що надійшли на телефонну «гарячу лінію», та на кожне звернення заповнюється реєстраційна картка звернення на телефонну «гарячу лінію» (додатки 1, 2).

5. Заявник при зверненні на телефонну «гарячу лінію» повідомляє: прізвище, ім’я, по батькові;

суть порушеного питання, пропозиції, заяви чи скарги;

поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, на яку має бути спрямована відповідь по суті звернення;

номер телефону(за згодою).

6. У випадку, коли заявник не вимагає письмової відповіді, остання не надається, про що робиться відмітка у картці.

7. На підставі письмової резолюції начальника чи його заступників реєстраційна картка звернення передається до відповідного структурного підрозділу Інспекції для проведення перевірки фактів, зазначених у зверненні, та їх вирішення по суті відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

8. Структурний підрозділ Інспекції, на який згідно резолюції керівництва Інспекції, покладено розгляд звернення (далі - виконавець), забезпечує об'єктивний і вчасний розгляд, перевіряє викладені в ньому факти, приймає у разі потреби відповідні рішення.

9. Анонімні повідомлення не реєструються і не розглядаються.

10. За необхідності, для прийняття рішень, посадові особи, відповідальні за роботу телефонної «гарячої лінії», можуть також залучати структурні підрозділи Інспекції.

11. Відповідальність за достовірність та якість інформаційного матеріалу, викладеного у відповіді на звернення, а також контроль за вчасним розглядом звернень, що надійшли на телефонну «гарячу лінію», несуть керівники структурних підрозділів Інспекції.

V. Строки розгляду звернень

1. Строк розгляду звернення не повинен перевищувати строків, які визначені чинним законодавством. Звернення, які не потребують додаткового вивичення, розглядаються протягом 15 днів, а ті, що потребують додаткового вивчення, - протягом 30 днів після їх надходження. У разі, коли виконавець прийняв рішення щодо продовження строку розгляду звернення, він інформує про це в установленному порядку заявника та відповідальна особа вносить відповідну інформацію. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

2. Звернення, що потребують детальнішого вивчення, розглядаються в такому самому порядку, що й письмові звернення, відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3. Звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги, розглядаються в першочерговому порядку.

VI. Правила етикету та службової поведінки під час телефонної Розмови

1. Посадова особа зобов’язана зняти трубку телефонного апарата не пізніше третього - четвертого дзвінка.

2. Відповідь на телефонний дзвінок починається з привітання, представлення посадової особи та інформування, що телефонний дзвінок надійшов на адресу телефонної «гарячої лінії» Інспекції. Мова спілкування - українська чи інша мова, прийнятна для сторін.

3. Уважно вислухати повідомлення. Поставити уточнюючі запитання, якщо необхідно з’ясувати більше обставин.

4. Надати консультацію чи роз’яснення по телефону.

5. Зареєструвати звернення в разі необхідності додаткового вивчення питання, та відповідь на яке не може бути надана безпосередньо по телефону.

6. Поінформувати заявника про те, що його звернення зареєстровано.

7. Поінформувати про орієнтовний термін отримання відповіді.

8. Подякувати за телефонний дзвінок.

оновлено: 2018-06-18 13:32:27

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      наказ Державної екологічної інспекції

                                                                                      у Луганській області

                                                                                      від 14 червня 2011      № 441

 

З А П И Т

на отримання публічної інформації

 

Прізвище, імя  та по батькові особи, найменування юридичної особи або об’єднання громадян, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид документа, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(стисло викласти зміст запитуємої інформації)

 

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь прошу надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

 

 

Факсом

(вказати номер факсу)

 

Електронною поштою (вказати e-mail)

 

Контактний телефон запитувача

 

 

Посада, ПІБ керівника або представника запитувача

 

 

Дата запиту та підпис

 

Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, яка оформила запит (відповідно до вимог ч.7 ст.19 Закону та якщо запит передано по телефону):

Посада________________________________________________________________________

П.І.Б. __________________________________________________________________________

_____________________

(Дата оформлення запиту)       

                       _____________________

                                          (Підпис)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          наказ Державної екологічної інспекції

                                                                          в Луганській області

                                                                          від 14 червня 2011      № 441

 

                                                  

Порядок

складання, подання запиту на отримання публічної інформації

в Державній екологічній інспекції в Луганській області

 

1.         Надання публічної інформації Державної екологічної інспекції у Луганській області (далі -  Інспекція) здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

Запит на інформацію – це прохання особи до Інспекції надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

2.         Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Усний запит подається на особистому прийомі у керівництва Інспекції, а також за телефоном в місті Сєвєродонецьку 3-02-90.

Письмовий запит може буди поданий на адресу Інспекції вул. Гагаріна, 93, м. Сєвєродонецьк, 93400, а також факсом (06452)3-02-90 або електронною поштою на електронну адресу  E-mail: lug@dei.gov.ua/

Письмовий запит подається в довільній формі. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати безпосередньо в Інспекції або на офіційному веб-сайті http://deilg.gov.ua/.

3.         Запит на інформацію повинен містити:

1) прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його зобов’язана оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон.

 

4.         Відповідальна особа з питань запитів на інформацію зобов’язана:

·            прийняти відповідним чином запит від запитувача;

·            зареєструвати у відповідному журналі реєстрації;

·            довести запит до відома структурного підрозділу, у володінні якого є запитувана інформація;

·            у визначені законодавством терміни підготувати обґрунтовану відповідь запитувачу;

·            у разі потреби надати консультацію під час оформлення запиту;

·            забезпечити умови для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію;

·            забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення на веб-сайті Інспекції інформації, передбаченої ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

5.         Відповідь на запит на інформацію повинна бути надана не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. В цьому випадку клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Інспекція може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку відповідальна особа обов’язково  повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

6.         Якщо Інспекція не володіє запитуваною інформацією, але відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, запит направляється належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

 

7.         Згідно з вимогами ст.22 Закону Інспекція має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:

1) Інспекція не володіє і не зобов’язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої ст.6 Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені ст.21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ч.5 ст.19 Закону.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовий формі. У відмові в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

 

8.         Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію зазначається:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

2) дату надсилання повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

 

9.         Статтею 23 вказаного Закону передбачено право запитувача на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації, які можуть бути оскаржені до Державної екологічної інспекції України або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання Інспекцією обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст.15 Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність Інспекції, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 

 

оновлено: 2018-01-23 11:25:05

Начальник
Гацько Анатолій Анатолійович

щосереди
З 14:00 до 16:00

м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 93

Перший заступник начальника
Федорченко Ганна Євгенівна

щочетверга
З 14:00 до 16:00

м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 93

оновлено: 2018-08-16 08:39:46
© 2008 Державна екологічна інспекція у Луганській області